0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
แบบสำรวจความคิดเห็น


live_help แบบสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ


ดีมาก [135 คะแนน ร้อยละ 96.43]
ดี [4 คะแนน ร้อยละ 2.86]
พอใช้ [0 คะแนน ร้อยละ 0]
ปรับปรุง [1 คะแนน ร้อยละ 0.71]

คะแนนรวม = 140 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100