0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

แบบสำรวจความคิดเห็น


live_help แบบสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ


ดีมาก [10 คะแนน ร้อยละ 71.43]
ดี [4 คะแนน ร้อยละ 28.57]
พอใช้ [0 คะแนน ร้อยละ 0]

คะแนนรวม = 14 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100