0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

แบบสำรวจความคิดเห็น


live_help แบบสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ


ดีที่สุด [8 คะแนน ร้อยละ 47.06]
ดี [9 คะแนน ร้อยละ 52.94]
พอใช้ [0 คะแนน ร้อยละ 0]
ควรปรับปรุง [0 คะแนน ร้อยละ 0]

คะแนนรวม = 17 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100