0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 บ้านโป่งมอญ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ