0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

สรุปแบบประมาณการราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกและเก็บขยะ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย