0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

แบบแปลน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย