0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริาหารส่วนตำบลป่าก่อดำ (ฉบับที่ 2) เพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)