0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การยกเลิกสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย