0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564