0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


สรุปแบบประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงลานหน้าฌาปณสถาน ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย