0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


สรุปแบบประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงลานหน้าฌาปณสถาน ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย