0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ทต.ป่าก่อดำ (ต่อจากของเดิม) บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย