0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 (ดงเจริญ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง