0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริาหารส่วนตำบลป่าก่อดำ