0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3