0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ITA
- ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อ 01 โครงสร้าง- ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร- ข้อ 03 อำนาจหน้าที่- ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน- ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ- ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์- ข้อ 08 Q & A- ข้อ 09 Social Networks
- ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
- ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี- ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน- ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี- ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน- ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ- ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ- ข้อ 17 E – Service
- ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
- ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน- ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ- ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ- ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน- ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร- ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร- ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต- ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี- ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน- ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี