0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม \"สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำใสสะอาด\"