0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 607 ครั้ง ]
โครงการคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562                กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดทำโครงการคุณธรรมนำชีวิต ขึ้น ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ วัดโป่งมอญ โดยมีผู้สูงอายุในตำบลป่าก่อดำได้เข้าร่วมโครงการนำหลักธรรมนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นคุณธรรมประจำชีวิต  มีส่วนร่วมในการสืบอายุพระพุทธศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมต่อไป