0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 779 ครั้ง ]
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่                  วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดำ โดยมีการศึกษานอกสถานที่ 2 แห่ง คือ 
1. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว  มีกิจกรรมเดินชมชนิดของพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิด  ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว เด็กๆ ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ต่างๆ ได้รู้จักสัตว์ที่ยังไม่เคยเห็น และยังทำให้เด็กๆ มีจิตใจที่เมตตา รักสัตว์ขึ้นอีกด้วย แถมยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า กิจกรรมวาดภาพระบายสีเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์