0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 884 ครั้ง ]
ครงการป้องกันโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อชนิดต่าง ๆ (รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาว