0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 582 ครั้ง ]
มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง  มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronaviirus Disease 2019 (COVID - 19)) โดยมาการลงพื้นที่สำรวจตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

        1. กำหนดเส้นทางเข้า - ออก เพื่อสะดวกต่อการคัดกรอง

        2. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสฯ ก่อนเข้าตลาด

        3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ก่อนเข้าตลาด

        สล็อต