0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 189 ครั้ง ]
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลป่าก่อดำ ปีงบประมาณ 2563ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  โดยมีท่าน สส.นายวิสิษฐ์   เตชะธีระวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาประชาชน และนายกสุทัศน์ ศรีจัททร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดการแข่งขันกีฬามีขบวนนักกีฬาทุกหมู่บ้าน มีการแข่งขันกีฬาสากลประเภทต่าง ๆ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านเกิดความสามัคคีเป็นหมู่คณะ