0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 349 ครั้ง ]
การขนถ่ายขยะของเสียอันตรายชุมชนในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ทำการขนถ่ายขยะของเสียอันตรายชุมชน จากรถขนขยะของเสียอันตรายในพื้นที่ อบต.ป่าก่อดำ เพื่อดำเนินการรวบรวมขนขยะของเสียอันตรายจากชุมชนไปยังจุดรวมกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป