0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 325 ครั้ง ]
โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินการจัดโครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการคอรัปชั่นและลดช่องโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างความรู้ให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตนในอันที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน
โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดเชียงราย