0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 366 ครั้ง ]
โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดทำโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบ ต่างๆและสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องกับ อปพร. โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า มาบรรยายให้ความรู้