0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 679 ครั้ง ]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  วิทยากร โดย นางกาญจนา คำต่าย ผู้อำนวยการกองคลัง   นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น บรรยาย “พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน  และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562” เพื่อให้ คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา ,พนักงานส่วนตำบล ,พนักงานจ้าง ,ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ได้เข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562