0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 320 ครั้ง ]
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ 2562ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ดำเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยช่วงเช้าได้รับความอนุเคราะห์จากทางเกษตรอำเภอแม่ลาว โดย นางสาวเบญจวรรณ ใจจันทรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บรรยาย เรื่อง "การให้ความรู้การกำจัดและป้องกันศัตรูในนาข้าว" และวิทยากรช่วงบ่าย วิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว โดย นายสัตวแพทย์ภัทรพงษ จักร์ทองบรรยาย เรื่อง โรคติดต่อชนิดต่าง ๆ ในสัตว์ (โค ,กระบือ ,สุกร ,สัตว์ปีก" และ "การป้องกันโรคติดต่อในสัตว์"