0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 140 ครั้ง ]
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการจากสำนักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย โดย นายอุเทน ไชวงค์ บรรยายให้ความรู้การซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการซักซ้อมเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะครู บุคลากร เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ และโรงเรียนบ้านแม่ผงได้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ขณะเกิดภัย