0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 422 ครั้ง ]
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ