0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 855 ครั้ง ]
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560 นำโดยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดำ ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก ได้พาเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สถานีเพาะเลี้่ยงสัตว์ป่า่อำเภอแม่ลาว เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของเด็กที่จะได้มีการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ และสามารถพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้มีการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้รู้จักชนิดของสัตว์แต่ละชนิดว่ามีการใช้ชีวิตอย่างไรต่อไป และสหกรณ์โคนมอำเภอแม่ลาว เด็กได้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการผลิตนม