0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 483 ครั้ง ]
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562                องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดทำโครงการบริหารจัการการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 13,14,15,16,17,21 และวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินการคัดแยกขยะก่อนทิ้งในครัวเรือน จะช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือน และลดปัญหาขยะที่ตกค้างตามชุมชนทำให้สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมีความจำเป็นที่ประชาชนจะช่วยกันร่วมมือกันลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้แย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป