0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 496 ครั้ง ]
โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ปี๋ใหม่เมือง) ปีงบประมาณ 2562              ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้มีการจัดงานโครงการสืบสานจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ปี๋ใหม่เมือง) ปีงบประมาณ 2562 โดยมีท่านนายกสุทัศน์ ศรีจันทร์ เป็นประธานในพิธี และร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และตระหนักถึงการสืบสานประเพณีอันดีงาม ดังนั้นการจัดโครงการนี้จึงเป็นเวทีในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถ สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่แสดงความเคารพและความกตัญญูต่อผู้สูงอายุผ่านพิธีรดน้ำดำหัว และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กับท้องถิ่นสืบไป