0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 553 ครั้ง ]
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุข                ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดทำโครงการ "เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนสร้างสุข"  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลดการใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืชซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคพืชผัดที่ปลอดสารพิษ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ใกล้เคียงนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยศึกษาดูงาน "วิถีเชิงเกษตร (วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฏีใหม่) ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย