0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 699 ครั้ง ]
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

 

" เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"