0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 1,144 ครั้ง ]
โครงการเรียนรู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก​ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ท่านนายกสุทัศน์ ศรีจันทร์ และท่านรองนายกอินจันทร์ สมสวัสดิ์ ได้จัดทำโครงการเรียนรู้/อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการเชิญวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำขนมเทียน การสานปลาตะเพียน ถ่ายทอดให้เด็กได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม