0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 884 ครั้ง ]
การทำบัวลอยมะพร้าวอ่อนการทำบัวลอยมะพร้าวอ่อน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ