0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 35 ครั้ง ]
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ "กิจกรรมอบรมการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (ลัมปีสกิน)"วันที่ 15 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ "กิจกรรมอบรมการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (ลัมปีสกิน)" ประธานพิธีเปิดโครงการโดยนางพิมพรรณ์ แก้วศรีนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมกลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ ในเขตพื้นที่ ทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงโค และป้องกันการเกิดโรคลัมปีสกิน