0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 969 ครั้ง ]
โครงการจัดระบบบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำผิวดินและใต้ดิน ประจำปีงบประมาณ 2560           ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ มักพบสนิมเหล็กในน้ำบาดาล น้ำที่มีสนิมเหล็กจะมีสีส้มแดงและมีกลิ่น เมื่อนำมาใช้ล้างก็จะทำให้เสื้อผ้าเปรอะเปื้อนและเกิดคราบสนิมขึ้นกับเครื่องสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ใช้พักน้ำ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำจำเป็นต้องเจาะน้ำบ่อบาดาลใต้ดินขึ้นมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในน้ำบาดาลนั้นจะมีสารสนิมเหล็กและสารประกอบอื่น ๆ ปะปนอยู่มากมายส่งผลต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนทำให้เกิดโรค ในอดีตที่ผ่านมามีประชาชนไม่มากนักสามารถติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อกรองสนิมเหล็กดังกล่างได้ เนื่องจากเครื่องกรองและสารกรองยังมีราคาค่อนข้างสูงเพราะต้องนำเข้าสารกรองต่างประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการผลิตสารกรองสนิมเหล็กและผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค โครงการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ปราศจากน้ำสนิมเหล็ก ทั้งยังพัฒนาให้ชุมชนสามารถผลิตน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อการบริโภคได้เอง