0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 1,063 ครั้ง ]
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกดอกดาวองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสร้างความปรองดองและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชการที่ 9 เพื่อสร้างจิตสำนึกรักที่ดี สร้างความรักสมัครสมานสามัคคีปรองดองของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ ปกป้องและเทิดทูนซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระประมุขของชาติไทยและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย