0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 803 ครั้ง ]
เวทีประชาคมการขับเคลื่อนเชียงรายไร้ขยะเมื่อวันที่ 26 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นวันแรกของการประชาคมการขับเคลื่อนเชียงรายไร้ขยะ ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ขับเคลื่อนตามแนวนโยบายของทางรัฐบาล ได้รับความเห็นชอบจาก คสช. ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 1. เร่งจัดการขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะพื้นที่วิกฤติ 2. ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับขยะที่เข้ามาใหม่ โดยเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และแปรรูปพลังงานจากขยะ 3. จัดระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ 4. กระตุ้นวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยในวันแรกได้มีการลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ป่าก่อดำ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ในการดำเนินการเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจน และเน้นให้ครัวเรือนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อการจัดการขยะที่เป็นระบบ และมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำเสวียญเพื่อทิ้งขยะอินทรีย์ของแต่ละครัวเรือนเป็นไปในรูปธรรม