0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 151 ครั้ง ]
ลงพื้นที่บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 เพื่อทำการทดสอบปริมาตรน้ำ ในบ่อน้ำบาดาลวันอังคาร ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ลงพื้นที่บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 เพื่อทำการทดสอบปริมาตรน้ำ ในบ่อน้ำบาดาลว่าเพียงพอที่จะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตประปาตามความต้องการของ พี่น้องชาวบ้าน และทำการวัดระดับน้ำภายในบ่อบาดาลด้วย เพื่อให้ทราบว่าบ่อน้ำบาดาลให้ปริมาณน้ำได้ต่อเนื่อง และเพียงพอต่อ การอุปโภคบริโภคหรือไม่