0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 163 ครั้ง ]
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2563