0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 167 ครั้ง ]
โครงการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารอบรมผู้สัมผัสอาหารตามโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ