0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 159 ครั้ง ]
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการอาหาร     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการอาหาร ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ