0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 767 ครั้ง ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาสตรีในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2560 ทางสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 เข้าถวายบังคมพระศพในหลวงรัชการที่ 9 และเข้าชมนิทรรศการ เย็นศิรเพราะพระบริบาล ณ สนามหลวง ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 ศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ศึกษาดูงาน มูลนิธิชนบทแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท